Een korte schets van onze school

 

 

     Brede School Centrum Brunssum  
         ontmoeting en samenwerking in onderwijs,
         opvang en vrije tijd

 De Opstap is vanaf schooljaar 2016-2017 gevestigd in het nieuwe gebouw van de Brede School Centrum Brunssum. Voorheen lag de school in de Kloosterstraat. Er zijn 10 groepen, waarvan drie kleutergroepen.
De kinderen komen uit alle wijken van Brunssum naar onze school. Op de locatie spelen en leren circa 225 leerlingen.

De missie van onze school
Onze school is een basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij hanteren het leerstof-jaarklassensysteem, met veel aandacht voor het individuele kind (passend onderwijs). Onze school staat open voor alle leerlingen [alle religies], die worden aangemeld door hun ouders/verzorgers (tenzij het schoolondersteuningsprofiel verheldert, dat wij een kind de juiste ondersteuning c.q. het juiste onderwijs niet kunnen bieden). Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, opdat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Gelet op het eerste vinden we m.n. de vakken taal en rekenen van belang. Gezien het tweede besteden we veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers. Naast kennisoverdracht besteden we veel aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen.

Slogan en kernwaarden van onze school
Op onze school heerst een professionele cultuur. Op onze school hebben we oog voor het individuele kind, voor de ouders/verzorgers (klantgericht – ouders als partners) en voor rust, reinheid en regelmaat. De slogan en de kernwaarden worden nader toegelicht in de schoolgids.
Onze kernwaarden zijn tevens transparantie, respect, veiligheid en betrokkenheid zijn leidend in ons denken en doen. Zij helpen ons de juiste keuzes te maken en op koers te blijven. Binnen de organisatie fungeren de verbindende waarden als cultuurpijlers en zijn ze richtsnoer voor de gewenste houding en het gedrag van alle medewerkers.

Onze visie op lesgeven
Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich herkent.
Belangrijke pedagogische aspecten zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische zin, reflecterend vermogen en samenwerking.
Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang: - interactief lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs - onderwijs op maat geven: differentiëren - gevarieerde werkvormen hanteren (variatie = motiverend) - een kwaliteitsvolle (directe) instructie verzorgen - kinderen zelfstandig (samen) laten werken.

De groepering van de kinderen: Wij streven naar kleine vaste groepen. Onze populatie is gemengd, d.w.z. autochtone en allochtone kinderen werken en leren met elkaar. In het kader van passend onderwijs proberen we in de samenstelling van de groepen rekening te houden met kinderen die op cognitief en/of emotioneel gebied problemen hebben. Wij werken met een aantal bouwen (onder-, midden- en bovenbouw) met eigen coördinatoren, waardoor we als bouwteam meer kinderen kennen en kunnen begeleiden. Wij hebben de hoop dat de zorgvuldige samenstelling van de groepen een positief effect bij de ouders teweegbrengt.