Leerlingenzorg

 De belangrijkste uitgangspunten en kenmerken van onze leerlingenzorg
Wanneer we bij ons op school over leerlingenzorg spreken, bedoelen we de zorg voor álle leerlingen op onze school. We denken daarbij meer in termen van afstemming en minder in termen van hulpverlening. Wij bieden op onze school Passend Onderwijs aan aan alle leerlingen die binnen ons schoolondersteuningsprofiel passen. Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis voor ons handelen en is te vinden op de website van de school.

De IB-er is verantwoordelijk voor de leerlingondersteuning, die met de beschikbare middelen, zo lang als kan op school wordt gegeven en organiseert passende ondersteuning (lichte of zware ondersteuning) volgens de procedures van het Samenwerkingsverband Heerlen e.o., waarbij onze school is aangesloten. Kortom, alvorens we hulp van buitenaf inroepen gaan we aan de slag binnen onze eigen mogelijkheden.

In het ondersteuningsproces van onze school wordt handelingsgericht en planmatig gewerkt. Het proces start bij de signalering door een leerkracht. De ouders worden geďnformeerd wanneer hun kind extra ondersteuningsbehoefte van de leerkracht vraagt. Zij worden meegenomen in de stappen die volgens Passend Onderwijs gevolgd dienen te worden.

Onze leerlingenzorg richt zich niet alleen op het helpen bij problemen, maar zeker ook op het voorkomen van problemen. Zorgpreventie is voor onze school van groot belang. Goed onderwijs is daarbij de krachtigste factor. De professionaliteit van de leerkrachten speelt bij deze preventieve zorg een sleutelrol. Effectieve instructie en effectief klassenmanagement met een stevige pedagogische/didactische basis en een positieve grondhouding zijn daarbij gevraagd. Die positieve grondhouding van de leerkracht zorgt ervoor dat een kind zich ook met zijn beperkingen veilig en geaccepteerd voelt.