Medezeggenschapsraad

Medezeggenschap kan vertaald worden in meepraten, meebeslissen over zaken die voor de school van belang zijn. Plannen van het bestuur, veranderingen van plannen, worden door de medezeggenschapsraad kritisch bekeken, gewikt en gewogen. Het bestuur is verplicht over zaken, die als zodanig in het MR- reglement beschreven staan, de MR om instemming te vragen. In het andere geval is het vragen van advies voldoende. Vervolgens voert het bestuur de plannen uit. De MR ziet erop toe dat de belangen van de school, het kind, het team en de ouders gewaarborgd worden. Natuurlijk kan de MR, waarvan de leden om de drie jaar gekozen worden, ook met "eigen" voorstellen bij het bestuur aankloppen. Daartoe leggen de leden van de MR een welwillend, luisterend oor bij de directie, het team en de ouders. De MR vindt goed onderwijs in een prettig werkklimaat zeer belangrijk voor uw kind.
Klik hier voor de infobrief van 12 juni 2017, waarin drie nieuwe leden van de oudergeleding zich voorstellen.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

MOVARE heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze geeft/verleent instemming of advies over schooloverstijgende zaken (aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor de meerderheid van de scholen) met als doel de beleidsontwikkeling mede vorm te geven.  Medezeggenschapszaken met betrekking tot individuele scholen worden behartigd door de Medezeggenschapsraden (MR-en) van de afzonderlijke scholen. De leden van de GMR hoeven geen lid te zijn van een Medezeggenschapsraad (MR), wel wordt van hen enige binding met een school uit de betreffende regio verwacht. 

Voor de actuele GMR-samenstelling en het GMR-reglement, zie www.movare.nl > GMR.

De  MR-Leden van basisschool De Opstap:

voorzitter     dhr. Henk Werink
(leerkracht)
lid     mevr. Gadischa Bressers
(ouder)
lid     mevr. Nicole Diphoorn-Pijls
(leerkracht)
lid mevr. Anita Geraets
(leerkracht)
lid     mevr. Bianca Giesen
(ouder)
lid     dhr. Rob Müller
(ouder)
lid mevr. Yvanca Peeters
(leerkracht)
lid mevr. Alice Salej
(ouder)
adviserend lid     mevr. Maria Pastoor
(directeur)