Medezeggenschapsraad

Medezeggenschap kan worden vertaald in meepraten en meebeslissen over zaken, die voor de school, van belang zijn. Op elke basisschool in Nederland functioneert een medezeggenschapsraad (hierna ”MR”) genoemd. De MR vertegenwoordigt de belangen van de partijen, die in de school aanwezig zijn. Dit zijn de kinderen, de ouders en het personeel. Het is de taak van de MR ervoor te zorgen, dat ouders en leerkrachten in staat worden gesteld zijn of haar belangen bij de MR aan te kaarten, gezichtspunten toe te lichten en deze desnoods te verdedigen. Bij de uitvoering van het MR-werk staat het innemen van standpunten ten opzichte van datgene, wat het schoolbestuur doet, centraal. Het gaat erom hoe de MR oordeelt over de beleidsvoorstellen van het schoolbestuur. Daarbij kan de MR ook met eigen voorstellen komen. In de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) zijn de instelling, de taken en de bevoegdheden van de MR geregeld. De MR is samengesteld uit 2 afvaardigingen: een afvaardiging van het personeel en een afvaardiging van de ouders.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

MOVARE heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze geeft/verleent instemming of advies over schooloverstijgende zaken (aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor de meerderheid van de scholen) met als doel de beleidsontwikkeling mede vorm te geven.  Medezeggenschapszaken met betrekking tot individuele scholen worden behartigd door de Medezeggenschapsraden (MR-en) van de afzonderlijke scholen. De leden van de GMR hoeven geen lid te zijn van een Medezeggenschapsraad (MR), wel wordt van hen enige binding met een school uit de betreffende regio verwacht. 

Voor de actuele GMR-samenstelling en het GMR-reglement, zie www.movare.nl > GMR.

De  MR-Leden van basisschool De Opstap

voorzitter     dhr. Müller
(ouder)
1ste secretaris     mevr. Bressers
(ouder)
2de secretaris     dhr. Springer
(ouder)
1e penningmeester     mevr. Diphoorn-Pijls
(leerkracht)
2de penningmeester mevr. Peeters
(leerkracht)
lid     mevr. Ummels
(leerkracht)
adviserend lid dhr. Bejas
(directeur)