Over ons onderwijs

Goed onderwijs en de parels van onze school
Onze school levert niet alleen basiskwaliteit (zie het Onderzoekskader 2016), maar onze school heeft ook veel toegevoegde waarde, de eigen kwaliteitsaspecten.
Het meest trots zijn we op de volgende "parels" van onze school:We besteden aandacht aan het communiceren in zowel de Engelse (in groep 7 en 8) als de Duitse taal (in groep 5, 6, 7 en 8) en werken daarbij als Euregioschool samen met onze partnerschool in Duitsland:

Onze ontwikkeldoelen voor 2019 - 2023
Onze school heeft voor de komende vier jaar de volgende verbeterthema’s vastgesteld:


Speerpunten rond ons lesgeven
- Uniformiteit nastreven in de zorgklappers en ParnasSys
- Gebruik maken van o.a. dag- en weektaken, coöperatieve werkvormen, meervoudige intelligentie en de tools van het systeemdenken.
- Goed implementeren van ons traject meer- en hoogbegaafdheid
- Scholing voor het vak techniek, zodat het van groep 1 t/m 8 wordt uitgedragen----> eventueel groepsoverstijgende thema's
- Middels de Kanjertraining de sociale- en emotionele problematieken nog daadkrachtiger aanpakken
- Vroegtijdige signalering van mogelijke dyslexie bij de jongere leerling door het inzetten van het interventieprogramma BOUW

 Vakken en methodes
Rekenen/wiskunde: Rekenrijk
Nederlandse taal: Taal actief
Aanvankelijk lezen: Veilig leren lezen kim-versie
Voortgezet technisch lezen: Estafette
Voortgezet lezen: Taal actief
Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip XL
Schrijven: Pennenstreken
Engels: Groove.me
Duits: Zelfontwikkelde methode en Topklassers
Sociaal-emotioneel: Kanjertraining
Aardrijkskunde: Meander
Geschiedenis: Brandaan
Natuurkunde: Naut
Techniek: Naut
Gymnastiek: Basislessen voor bewegingsonderwijs
Creatieve vakken: Teken-, hand- en textielvaardig
Verkeer: VVN en jeugdverkeerskranten

naar top