Over ons onderwijs

Op onze school werken we op basis van jaargroepen. Er zijn 8 groepen. De groepen 1, 1/2 en 2 zijn kleutergroepen. Dat is onze onderbouw.
Groep 3, 4 en 5 vormen de middenbouw van de scho
ol en groep 6, 7 en 8 de bovenbouw. We hebben 10 klassen op school.

We streven naar adaptief, boeiend onderwijs, dat betekent dat de leerkrachten binnen een gegeven context hun onderwijs zoveel mogelijk afstemmen op de verschillen tussen hun leerlingen, opdat de door de school vastgestelde doelen bereikt worden (zie ook onze missie en visie in hoofdstuk 2 van het schoolplan). Daardoor komt het uitgangspunt meer bij het kind te liggen en minder bij de leerstofplanning. Dat betekent bijvoorbeeld dat er in een klas op bepaalde momenten andere groepscombinaties mogelijk zijn. Zo wordt er b.v. voor technisch lezen gewerkt in niveaugroepen. Ook bij vakken als taal en rekenen zijn er meerdere niveaus mogelijk. In de midden- en bovenbouwgroepen werken de leerlingen op drie instructieniveaus. Om adaptiever te gaan werken is interactief (taal)onderwijs een belangrijk item. Ook de tools van het systeemdenken worden in ons onderwijs ingezet. Het werken met coŲperatieve werkvormen stimuleert het samenwerken en het leren van elkaar en brengt variatie in de werkvormen. Door te werken met dag- en weekplanning leren we de kinderen hun werk en studie te plannen en keuzes te maken. Daarmee vergroten we hun zelfstandigheid en ook hun werkplezier.
 
Een uitgebreid toets- en zorgsysteem geeft tijdig aan welke leerlingen extra aandacht nodig hebben. Die zorg kan zowel binnen de jaargroep, daarbuiten door de leerkracht zelf of door de interne begeleider worden gegeven. Door de groepen niet te groot te maken, kan ieder kind de aandacht krijgen die het verdient.

Bij de kleuters
De kleuterbouw werkt nauw samen met de peuterspeelzaal Bij De Handjes. Met 4 jaar mag de kleuter naar groep 1. Kleuters leren al spelenderwijs. Wij spelen daarop in door te zorgen dat er veel materiaal is waarmee kinderen ervaring kunnen opdoen en te zorgen voor een goed beredeneerd aanbod. Er is veel aandacht voor gewoontevorming, regelmaat en een gezellige sfeer zodat kinderen zich zo snel mogelijk op school thuis voelen. Door het gebruik van de methode "Piramide" kunnen de leerlingen zich op allerlei gebieden ontplooien. We zijn een erkende "Piramide-school" en hebben van Cito het Piramide-certificaat ontvangen met een score van 31 van de 32 punten.
Meer info over de methode Piramide kunt u vinden op de volgende site:

http://www.derolfgroep.nl/10750/search.aspx?q=piramide&producttitle=piramide%7c00010000040000400000

De kleuters die al langere tijd op school zijn, werken al gerichter aan opdrachten, terwijl de kinderen van groep 2 al duidelijk bezig zijn met de overgang van groep 3. Bij de kleuters wordt veel aandacht besteed aan praten en begrijpend luisteren door middel van prentenboeken, verhalen, voorlezen en kringgesprekken. Dit is belangrijk als voorbereiding op het latere lees- en taalonderwijs. Ook voor rekenen zijn er veel voorbereidende activiteiten.
Andere activiteiten in de onderbouw zijn: bewegingsonderwijs, expressieactiviteiten, werken met ontwikkelingsmaterialen en kennismaking met techniek, de computer en de muziekwereld van harmonie en fanfare, middels muziekonderwijs in alle groepen door een consulente van de muziekschool.

In groep 3 t/m 8
Het succesvol doorlopen van groep 3 lukt pas als een kind hieraan toe is. We zien een kind liever langer in een kleutergroep dan dat het te vroeg start met het aanvankelijk lezen en schrijven. Veel kinderen zitten 2 1/2 of 3 jaar in een kleutergroep. Dat hangt af van hun ontwikkeling. Aan het einde van groep 2 wordt er met de ouders besproken of een kind toe is aan groep 3. We hanteren op school voor dit belangrijke besluit het protocol "Korter of langer kleuteren".

Door een gedegen leerlingvolgsysteem zijn de leerkrachten in staat een goed advies te geven. Groep 3 is de groep waar de kinderen leren lezen, schrijven en optellen en aftrekken tot 20. Vanaf deze groep komen diverse vakken aan orde:

- Bewegingsonderwijs, spel en gym en zwemmen (in groep 4 en 5).
- Nederlandse taal, spreken, luisteren, voorlezen, technisch lezen, begrijpend lezen,
  schrijven, spellen, stellen, woordenschat, ontleden.
- Engels in groep 7 en 8
- Duits in groep 5 t/m 8, waarbij wij samenwerken met onze partnerschool de Westzipfelschule
  Schulteil Saeffelen in de Selfkant Duitsland          
- Rekenen/wiskunde
- WereldoriŽntatie, geschiedenis, aardrijkskunde, techniek, geestelijke stromingen, catechese,
  maatschappelijke verhoudingen, natuuronderwijs, bevordering gezond gedrag,
  sociale redzaamheid en verkeer.
- Beeldende vorming, dramatische expressie, muzikale vorming, cultuureducatie, Informatie en
  Communicatie Technologie in diverse vak/vormingsgebieden.


naar top