Medezeggenschapsraad

Medezeggenschap kan worden vertaald in meepraten en meebeslissen over zaken, die voor de school, van belang zijn. In de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMS) is bepaald dat iedere school een medezeggenschapsraad (MR) moet hebben. De inspraak van deze raad is vastgelegd in een reglement. De MR kan gevraagd en ongevraagd adviezen kenbaar maken of voorstellen doen.

Medezeggenschapsraad De Opstap

In de medezeggenschapsraad zijn zowel leerkrachten als ouders van de school vertegenwoordigd. Het aanspreekpunt van de MR is Dhr. R Müller.

Personeelsgeleding

Nicole Diphoorn – Pijls (Voorzitter)
Yvanca Peeters
Anne Ummels

Oudergeleding

Dhr. S. Nicolaas
Dhr. T. Springer
Mevr. G. Bressers

Adviseur

Dhr. J. Bejas (Directeur)

Indien je een vergadering wilt bijwonen, kun je dat van tevoren kenbaar maken bij de voorzitter.

Notulen

Notulen 03-10-2023 Notulen 03-10-2023
Notulen 30-01-2024 Notulen 30-01-2024
Notulen 19-03-2024 Notulen 19-03-2024
Notulen 24-04-2024 Notulen 24-04-2024

Wist je dat wij een Gezonde School zijn?

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details